Monostory.hu

Az angol nyelv hatása a magyarra

Bejegyezve: | 2013. 05. 27. | Comments Off on Az angol nyelv hatása a magyarra

Az elmúlt évszázadok alatt bebizonyosodott, hogy a magyar alapvetően nyitott nyelv. Szláv, latin, német és török befolyások alakították és alakították át szókincsünket, mélyreható változásokat okozva nyelvtanunkban és ezzel együtt nyilvánvalóan kultúránkban is. A XX. század közepére a német korszak véget ért, orosz és angol befolyás követte. Érdekes, hogy 1945 és 1990 között az orosz dominancia a nyelvhasználatban nem tükröződött, alig néhány szót vettünk át. Ennek három fő oka volt: a távolság a két kultúra és nyelv között, az elemi erejű szellemi ellenállás, valamint a társadalmi és technológiai fejlettségi szintek közti különbség. Ezzel ellentétben a magyar társadalom folyamatosan nyitott volt a nyugati kultúra és a nyugati nyelvek irányában; így történhetett, hogy az angol befolyás nem csak 1990 után kezdődött, hanem már a hetvenes években. A XX. század utolsó évtizedében forradalmi változások zajlottak le a politikai, társadalmi és gazdasági élet területén  – mindez az irodalomban és a kulturális életben is tükröződött. Negyven évnyi részleges elzárkózás után 1990 szabadságot hozott újra, új lehetőségeket az utazásban, kereskedelemben, a médiában és a kommunikációban. Ugyanakkor a nyugati, különösen az amerikai befolyás az élet több területét is sokkhatásként érte. Az angol nyelv befolyása több területen nyilvánult meg:

  1. kiejtés,
  2. írásmód,
  3. szókincs,
  4. nyelvtan,
  5. fordítás,
  6. kommunikációs minták.

Kiejtés

Az idegen tulajdonnevek legtöbbször magyarosodtak (London, Párizs, Róma). Az idegen nyelv tanulás elterjedésével némi változás következett be, a magyarul kiejtett változatok egyre közelebb kerültek az eredetihez. Ez nem csak az angol nyelvre igaz, ahogy a következő néhány példa mutatja: Barcelona [‘bartselo:na – ‘barselo:na], Shakespeare [‘òεkspi:r – ‘òeikspi:r], Microsoft [‘mikrosoft – ‘maikrosoft], Arkansas [‘arkanzas – ‘arkansa, ‘arkænso:], Gallup [‘gal:up – ‘gælap]. A nyelvészek szerint a kisebb változások egészen addig elfogadhatóak, amíg nem válnak a megértés kárára, ám a nagyobbak (pl. [‘arkænso:] és [‘gælap]) már nem javasoltak. Néhány főnév magyar kiejtése esetében is hasonló jelenséget figyelhetünk meg; az angol eredetihez közeledik a cowboy [‘kovboi ⟶ ‘kauboi], a jazz [dзεs: ⟶ dзεz], a rock [rok: ⟶ rok, rak]. A korábbi franciára hajazó kiejtés helyett az angolhoz közelít a frigidaire [‘friзidεr ⟶ ‘fridзidεr], a joule [зu:l ® dзu:l], stb. Az angol eredetű betűszavak kiejtése is egyre inkább hasonlít az eredetihez: BBC [bi:bi:si:], CIA [si:aiei], FBI [efbi:ai], HBO [eitòbi:ou]. Vannak azonban kivételek, így a NATO, WHO, USA [na:to:, ve:ha:o:, uòa] megmaradt a magyaros formában. A nyelvvédők és nyelvművelők a magyar változatok előnyben részesítését javasolják, (nem csak) ennek köszönhetően számos betűszó mindkét kiejtési módja elterjedt: PhD [pi:eitòdi: – pe:ha:de:], PR [pi:a: – pe: εr:], PC [pi:si: – pe:tse:], IMF [aiεmεf – i:εmεf]. Szokatlan hanglejtések és nyomatékelhelyezések is megjelentek a rádiós és televíziós reklámokban, a hírolvasás területén, a sportközvetítésekben (és még számos más területen). Nem csak stílusukban, hanem hangsúlyaikban is amerikai mintát követnek; ezt a mintát a média (ha akaratán kívül is) erőteljesen terjeszti. Mára az amerikai életmódnak nagy tekintélye lett a fiatalok között, mintát nyújt a hagyományok közüli tudatos kitörésről. Negyven évvel ezelőtt a magyar élőbeszéd átlagos sebessége 11-12 fonéma/másodperc volt, ez mára 14-15-re emelkedett: a különbség 25-30%! Egyes hirdetésekben 25 fonémát ejtenek ki percenként. A magyar nyelvet minden kiejtett hang tiszta artikulációja jellemzi, de a megnövekvő beszédsebesség gyakran a szótagok elnyeléséhez vezet.

Helyesírás

Nehéz feladat elválasztani a jövevényszavakat az idegen szavaktól. pedig megfelelő írásmódjuk kapcsán fontos különbséget tenni közöttük. Az utóbbi időben a jövevényszóvá válás folyamata felgyorsult, mostanában egyre több idegen szó írásmódja felel meg kiejtésüknek (pl. party ⟶ parti, manager ⟶ menedzser, juice ⟶ dzsúsz). Az idegen szavak másik csoportja nem része a törzsszókincsnek; ezek ritkán – általában egy-egy speciális szakterületen – használtak, tudományos, vagy szakmai szókincs részei, így írásban megtartották eredeti alakjukat (mountain bike, squash, status quo, team). Bár a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által meghatározott szabályoknak ellentmond, számos szó írásmódja ismét az eredeti angol változatnak megfelelő (parti ⟶ party, menedzser ⟶ manager). Ennek okairól csak sejtések lehetnek: akár azért is használhatják így, mert így “trendi”, vagy azért, mert használójának úgy érzi, műveltebbnek hat, mint “egyszerű” magyar megfelelője. Külön fejezet az intézmények és márkanevek írásmódja. Általánosan elfogadottá vált a nagybetűk szavakon belüli használata; egyre több szokatlan angol szóösszetétel is keletkezik: CompuServe, ContiEcoContact, DeskJet; BudaFest, InterCity, CitiBank, Jó-KER, WellPRess. A dátumok és kezdőbetűk használatánál nagy a keveredés. A magyar nyelvben a hónapok nevei kis kezdőbetűvel írandók. Ezzel ellentétben az angol és a német gyakorlat hatására egyre gyakoribb a nagy kezdőbetűk helytelen használata. Az idegen nyelvi behatás időnként gondot okoz a dátumok írásmódjánál is. A 02. 03. 2004. az angol írásmód szerint március 2-át jelenti, a magyar szerint február 3-át, mert a magyar írásmód szerint a hónap megelőzi a napot. A számítógép-használat elterjedtségének következtében (is) manapság mindkét változat használatos, ami a dátumok értelmezését gyakran aggályossá teszi. A latin et, vagy angol angol and karakter használata nemcsak hogy a cégnevekben megszokott (Smith & Son – Kovács & Fia), de más esetekben is elterjedtté vált, így az üzletek elnevezésében és újságok címében is (Tej & Kenyér, Élet & Mozdulat). A szimbólum meglehetősen szokatlan a magyar főnevek összekötésére – egyedi példa a Kereskedelmi és Hitelbank, ahol a  K & H rövidítést Ká end Hámódon ejtjük ki.

Szókincs

A XVII. századtól az 1970-es évekig úgy 1000 angol szó és kifejezés honosodott meg a magyar nyelvben. Azóta ez a folyamat felgyorsult: a médiának, a filmkészítésnek, a számítógép-technológiának, az üzleti életnek, a reklámoknak, a zenének, a sportnak, a divatnak, a turizmusnak, és számos más területnek köszönhetően a magyart elárasztották az angol szavak. Úgy tűnik, a globalizáció a nyelvben is megjelenik, mégpedig a következő főbb jellemzőkkel:

Angol szavak használata magyar helyett

Számos esetben nincs köztük jelentésbeli különbség, így az idegen szó használata szemantikai szempontból szükségtelennek tűnik; ezekben az esetekben csak a mellékértelem különbözik: bolt – shop, (forma)tervezés – design, vezetőség – management, műsorvezető – moderator, terv – project, edző – trainer, szabad stílus(ú) – free style, rájátszás – play off, pattogatott kukorica – popcorn, tollaslabda – badminton, öntet – dressing, versenytárgyalás – tender.

Latin szavak

Ez esetben az angol befolyás elrejtőzik. Mind az angol, mind a magyar nyelv ezernyi latin eredetű szót tartalmaz – mára a magyar kevesebbet, mint az angol. A latin szoros kapcsolatban áll az oktatással. és úgy tűnik, elterjedt használata garancia túlélésére. E folyamatot támogatja az a tény is, hogy a korai 90-es évektől kezdve a latin nyelv oktatása ismét teret nyert számos középiskolában; ennek ellenére egyelőre nem beszélhetünk a latin reneszánszáról. A latin szavak az angol nyelven keresztül köszönnek vissza. Gyakran hallhatjuk-olvashatjuk a qualification (sportban), monetary (system), promotion, audit, humanitarian catastrophe, presentation, division, transparency, logistics szavak latinos formáját, főleg a hírekben (kvalifikáció, monetáris, promóció, stb.). Szép számmal épülnek be szavak a magyar nyelvbe a számítástechnika területéről érkező szavak: cell, document, format, icon, installation, character, combination, compatibility, position, virtual, virus; meghonosodva: cella, dokumentum, formátum, ikon, installáció, karakter, stb.

Jelentésbeli változások

Néhány, az angolon keresztül latinból meghonosodott szó jelentése is megváltozott. A következő példákban először a hagyományos magyar jelentés szerepel, azt követi az új, megváltozott jelentés: interview (médiabeszélgetés – állásinterjú), administration (üzleti vezetés – kormányzat), medium (holtak szavainak közvetítője – rádió, TV), transparent (fn: plakát – mn: átlátszó).

Neologizmusok

A XVIII. század második felében és a XIX. század első felében – a nyelvújítás legsikeresebb éveiben – több mint 40000 új magyar szót alkottak latin és német megfelelőik helyett. Közülük mintegy tízezer van használatban ma is, a magyar szókincs alapvető elemeként. Jelenleg is folynak kísérletek az angol jövevényszavak magyarral helyettesítésére. Nem rossz kezdeményezés, a javasolt szavak közül számos  beépült a köznyelvbe (aerobic – sporttánc, solarium – fényfürdő, image [imázs] – közkép, jet-ski – vízirobogó, snowboard – hódeszka, squash – fallabda, curling – csúszókorong, walkman – sétálómagnó). Van egy terület azonban, ahol a magyarítási kísérletek szinte mindegyike eredménytelen maradt; a számítástechnika. Ezen a területen számtalan angol eredetű szó honosodott meg, a gyártók terminologikus erőfeszítései ellenére. Pedig ez rendkívül fontos lenne számukra (is), már csak azért, hogy termékeiket azok nak is el tudják adni, akik nem beszélnek idegen nyelveket. A leggyakoribb szavak magyar megfelelője megjelent és használatban is van: click – (rá)kattint, home page – honlap, computer – számítógép, PC – személyi számítógép, mouse – egér, @ – kukac, delete – törlés, help – súgó.

Nyelvtan

A szórend sem maradt érintetlenül; bizonyos esetekben megváltozik a jelzős szerkezetek szórendje. Az indo-európai nyelvek hatására fordított jelzős szerkezetek jelentek meg. A hagyományos szórend szerint a jelző a jelzett szó előtt áll (Eger TV), ellentétben a fordított szerkezettel, ahol a jelzett szót követi a jelző: TV Eger, Radio Eger, Club Sport (hotel), Honda Szabó.

Néhány esetben az angol morfológiai szerkezet váltotta fel a korábbi magyar (latin, német, francia, stb.) morfémát: projektum (latin) – projekt (német–magyar) ⟶ project (angol) effektus (latin-magyar) ⟶ effekt (az angol effect szóból) kontaktus (latin) ⟶ kontakt-, kontaktóra, kontaktszemély (az angol contact-ból), centrum (latin-magyar) ⟶ center (angol szó, magyar kiejtéssel) imázs (francia) ⟶ image (angol) emírség ⟶ emirátus (angol emirate) szegmentum, szegmens (latin-francia) ⟶ szegment (angol segment).

A melléknevek képzése sem úszta meg változás nélkül, gyakran elmarad a szóvégi képző (-i). A többi európai nyelvet követve új trendként találkozhatunk ezzel a jelenséggel, elsősorban a tulajdonneveknél, köztük az intézmények, sportklubok neveinél: a korábbi Nyíregyházi Spartacus, Budapesti Honvéd sportklub most Nyírség Spartacus, Budapest Honvéd néven ismert. Számos név változott meg az elmúlt évtizedben, és ez a morfológiai jelenség feltűnt az új nevekben is. Más esetekben a melléknév képzője a fordítások során tűnik el: Westminster Cathedral – westminsteri katedrális ⟶ Westminster katedrális; Gaza Area – Gázai övezet ⟶ Gáza övezet.

Fordítás

A szó szerinti fordítás egyrészt alapvető eljárása az új szavak alkotásának: hompage ⟶ honlap, mouse ⟶ egér, hard disk ⟶ merevlemez, snowboard ⟶ hódeszka, Challenge Day ⟶ a kihívás napja, Department of Human Resources ⟶ humánerőforrás osztály. Másrészről a szó szerinti fordítás megjelenik a médiában, hirdetésekben, reklámokban és más szövegekben. Időnként szemantikailag szokatlanok lehetnek, új jelentésárnyalatot hordozhatnak, de lehetnek nyelvtanilag és morfológiailag helytelenek is. Az unalomig ismert Clinically tested szó szerinti fordítása (Klinikailag tesztelt) nyelvtanilag helytelen.

Érdekes problémákat vet fel az Európai Unió dokumentumainak fordítása is. Minden EU iratot lefordítanak az EU minden hivatalos nyelvére, így magyarra is. Ám a szótári egységeket, kifejezéseket, intézmények neveit, a betűszavakat nem mindig ugyanúgy fordítják. Szakértők szerint nagy segítség lenne egy egységes magyar szószedet létrehozása, mivel az inkonzisztens terminológia és a szükségmegoldások félreértésekhez vezethetnek. A fordítók munkáját megnehezíti, hogy nincs egységes  szótár az uniós szakkifejezésekhez, amelyre munkájukat alapozhatnák. Pedig egy ilyen szójegyzék segíthetne egységesíteni a fordításokat és elkerülni a felesleges szóátvételeket.

Kommunikációs minták

A szókincsbeli változások szoros kapcsolatban állnak a fogyasztással. Az új, Amerikából vagy Nyugat-Európából átvett rítusok és ünnepek 1989 után hamar népszerűvé váltak (gondoljunk csak a Bálint napra, a Kihívás napjára, vagy a Halloweenre). A köszönések új formái terjedtek el és váltak hétköznapivá (Hello, Hi, Bye). Számos társalgási kifejezés, mondatminta és médiahagyomány (hírolvasó-asztal, hirdetések, kvízek, …) cserélődött le, alakult át amerikai stílusúvá. Az angol eredetű keresztnevek aránya is megnövekedett, ahogy a szülők egy-egy filmsztár vagy híresség iránti tiszteletből ezeket választották gyermekeiknek. Tehát több téren Nyugat-Európa, vagy inkább az Egyesült Államok vált modellé, ideértve a társadalmat és a nyelvet is. Ez azért különösen említésre méltó, mert az amerikai kulturális és viselkedési minták alapvetően különböznek a magyar hagyományoktól. Ennek ellenére egyre több új trend és szokás honosul meg.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin